روزهایی هست شبیه به امروز

آسمان میبارد

بدون دغدغه ای

و من

همسو با آن

میبارم

با دغدغه هایی که

از ندیدن است

از نبودن

از دلتنگی هایی که گاه و بیگاه راهی دلم میشوند

و نفسهایم را حبس میکنند پشتِ هجوم ِحرفهای ِنگفته ام

 

دلم

نگاهم

میبارد

پشت همین پنجره ای که نام تو را فریاد میزنند

 

نوشته از خودم »»  **مسافرشب "م.ش" 31فروردین 91**

 

پاورقی:

+ باید سفر کنم

           از پشت پنجره

                         شاید نگاه تو

                                          از یاد من بِره *

 

* حامی میخواند این تکه را....